Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Yatırım Teşvik Danışmanlığı Desteği

 

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Dörtyol Proje Danışmanlık Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Desteği misyonumuz yatırımlarınızı daha az maliyet ile gerçekleştirmenizi sağlamaktır. Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirerek, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Bu teşvik devletin sağladığı önemli yardımlardan birisidir. Yatırım Teşvik Danışmanlığı hizmetindeki hedefimiz firmalarımızın bu destekten faydalanmasını sağlamaktır.

Danışman olarak görevlerimiz;

 • Yatırım öncesi yatırım yeri seçimi hakkında ön çalışmalar yapmak,
 • Belge sahibinin sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Başvuru dosyasını hazırlamak,
 • Belgenin kullanıldığı zaman dilimi boyunca firmanın uygulamadaki değişiklikleri kuruma sunmak,
 • Belge kullanım süresi bitiminde belgenin kapatılmasını sağlamak,
 • Gerekli görüldüğü durumlarda iptal talebi işlemlerinde bulunmaktır.

Yatırım Teşvik Programı

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye'nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,

Amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Uygulamalar

Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırımların konusuna, büyüklüklerine ve bölgesine göre farklı uygulamalar çerçevesinde destek vermek üzere kurgulanmıştır. Bu çerçevede, yeni program dört farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1.Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması.

2.Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması.

3.Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması.

4.Genel Teşvik Uygulaması.

Bölgesel Teşvik Uygulamasında desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş ve illerin gelişmişlik seviyelerine göre teşvik araçlarının sağladığı yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu çerçevede, hangi illerde hangi yatırım konularının bölgesel desteklerden yararlanabileceği, yapılacak asgari sabit yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri belirlenmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvikinde ise, bu uygulama kapsamına alınan 12 sektörde/konuda yapılacak asgari 50 milyon ₺ olmak üzere sektörüne göre farklı büyüklükte belirlenmiş yatırım projeleri yine bölgelere göre farklılaştırılmış teşvik araçlarıyla desteklenmektedir. Stratejik Yatırımların Teşviki, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimini artırmak amacıyla bu kapsamda değerlendirilebilecek projeleri tanımlayan bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu anlamda, yapılan tanımlama kapsamına giren projeler, herhangi bir bölgesel farklılaştırılmaya tabi olmaksızın Türkiye'nin tüm illerinde, bölgesel veya büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamalarına göre teşvik araçlarından daha avantajlı koşullarda faydalanabilmektedir.

Bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım teşvik uygulamalarından herhangi birinin destek kapsamına girmeyen yatırımlar ise, teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer almamak ve öngörülen sabit yatırım tutarını sağlamak kaydıyla bölge ayrımı yapılmaksızın tüm illerde Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Teşvik Araçları

Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.

Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi -
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği -
Gelir Vergisi Stopajı Desteği *
Sigorta Primi Desteği * -
Faiz Desteği ** - -
Yatırım Yeri Tahsisi -
KDV İadesi *** - - -

* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** 500 Milyon ₺ üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.

Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Dayalı Yatırım Teşvik Uygulamaları (Bölgesel, Büyük Ölçekli, Öncelikli Yatırımlar)

Yeni Yatırım Teşvik Programında Türkiye’deki tüm iller, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2011 yılında yapmış olduğu sosyo - ekonomik gelişmişlik endeksi çalışması çerçevesinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine göre 6 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bölgesel gelişmişlik düzeyine dayalı yatırım teşvik uygulamalarında, teşvik araçlarının sağladığı süre ve oran avantajları birinci bölgede en az, altıncı bölgede en fazla olacak şekilde kurgulanmıştır.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması

Yeni Yatırım Teşvik Programı kapsamında Türkiye’de üretim yapısının dönüşümüne katkı sağlamak üzere tasarlanan Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması, özellikle yurt içi üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu ara mallarının veya ürünlerin üretimini özendirmeyi hedeflemektedir. Stratejik yatırım olarak tanımlanan bu nitelikteki yatırımlar bölge ayrımı gözetilmeksizin tüm bölgelerde Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamalarına göre daha avantajlı şekilde desteklenmektedir.

Stratejik yatırım konuları bir liste şeklinde belirlenmemiştir. Uygulamanın amacına yönelik olarak tespit edilen koşulların tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir. Bir yatırım projesinin Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenebilmesi için aşağıda belirtilen koşulların tamamını karşılaması gerekmektedir:

 • En az 50 milyon ₺ tutarında sabit yatırım tutarı,
 • Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması,
 • Rafineri ve petrokimya yatırımları hariç diğer yatırım konularında yapılacak yatırımla asgari %40 katma değer sağlanması,
 • Yatırım projesi tamamlandığında üretilecek olan (yurt içi üretimi olmayan ürünler hariç) ürünler için Türkiye’deki toplam ithalat değerinin son bir yıl itibariyle en az 50 milyon Amerikan $ ı olması.

Genel Yatırım Teşvik Uygulaması

Yeni Teşvik Programı kapsamında herhangi bir yatırım konusu Bölgesel, Büyük Ölçekli veya Stratejik uygulamalara göre desteklenmiyorsa, belirli koşulları sağlamak kaydıyla Genel Yatırım Teşvik Uygulamasının sağladığı desteklerden faydalanmaktadır. Yatırım projelerinin Genel uygulamadan faydalanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir:

1. Asgari yatırım tutarı, birinci ve ikinci bölgeler için 1.000.000 ₺, diğer bölgeler için ise 500.000 ₺ olmalıdır.

2. Yatırım konusu;

 • “Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” arasında yer almamalıdır.
 • “Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” arasında yer alıyorsa, bu yatırım konusuna özel olarak belirlenen şartları sağlamalıdır.
 • Yatırım Teşvik Programı kapsamında desteklenmeyecek olan yatırım konuları belirlenmiştir. Kapsam dışı kalan yatırım konuları tanımlanırken, bu yatırım konularının Program çerçevesinde desteklenmesi mümkün olan istisnaları da belirtilmiştir.

Yatırım Teşvik Belge’sinden Yararlanabilecek Olanlar

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler.
 • Dernekler ve vakıflar.
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön